Triết học chính trị (phần 5) – Cách mạng xã hội
Quan niệm về cách mạng xã hội,
Nguyên nhân của cách mạng xã hội,
Tính chất lực lượng động lực giai cấp lãnh đạo cách mạng xã hội
Phương pháp và hình thức
Tài liệu tham khảo: Giáo trình Triết học (Đoàn Quang Thọ – 2007); Giáo trình triết học (Bộ Giáo dục và Đào tạo – 2015); Lịch sử Triết học (Nguyễn Hữu Vui – 1998); Một số chuyên đề về Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Trần Văn Lực – Trần Văn Phòng – 2008); Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Bộ Giáo dục và Đào tạo – 2008); Triết học (Lê Văn Hùng – Hà Thị Bắc – 2018); Triết lý phát triển ở Việt Nam – mấy vấn đề cốt lõi (Phạm Xuân Nam – 2008); Giáo trình Triết học Phương Tây Hiện đại (Nguyễn Vũ Hảo – 2016); Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh (Hoàng Chí Bảo – 2011); Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam (Vũ Khiêu – 2012) và nhiều nghiên cứu khác.

Nguồn: https://tokobukuadm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://tokobukuadm.com/am-thuc/

Leave a Reply