Rpp dan silabus Bahasa Arab kelas 7 tingkat sekolah Madrasah Tsanawiyah menjadi salah satu mata pelajaran yang masuk dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum tahun 2013 untuk diajarkan sebagai mata pelajaran wajib yang dirumuskan dalam peraturan menteri Agama. Walaupun secara keseluruhan setelah Menteri pendidikan Anies Baswedan melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 dihentikan bagi sekolah yang baru melaksanakan satu semester pembelajaran untuk kembali melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum pembelajaran tahun 2006. Tetapi untuk sekolah di lingkungan kementerian Agama dari mulai MI,MTs,MA dan MAK khusus untuk rumpun mata pelajaran PAI termasuk didalamnya mapel bahasa Arab menteri Agama memutuskan untuk tetap melanjutkan pembelajaran dengan basis Kurikulum tahun 2013 seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 165 tahun 2014.

Mata pelajaran bahasa Arab dalam prakteknya terdiri dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajarannya adalah: Istima� (kemampuan mendengar/menyimak), Al kalam (Kemampuan mengucapkan), Qiro�ah (kemampuan membaca) serta Al kitabah( kemampuan menulis). Semua kompetensi tersebut harus terangkum dalam setiap kegiatan pembelajarannya dan direncanakan secara definitive dalam sebuah RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang merujuk pada silabus dengan bantuan buku ajar bahasa arab yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama baik berupa buku pegangan guru ataupun buku pegangan murid.

Pengaruh Arab telah menjadi paling mendalam pada negara-negara yang dikuasai oleh Islam. Bahasa Arab adalah sumber kosa kata utama untuk bahasa yang berbagai seperti bahasa Berber, Kurdi, Persia, Swahili, Urdu, Hindi, Turki, Melayu, dan Indonesia, baik juga seperti bahasa lain di negara di mana bahasa ini adalah dituturkan. Contohnya perkataan Arab untuk buku /kitab/ digunakan dalam semua bahasa di atas, kecuali pada bahasa Melayu dan Indonesia (di mana ia spesifiknya bermaksud “buku agama”).

Kebanyakan istilah agama yang digunakan oleh Muslim seluruh dunia adalah pinjaman dari bahasa Arab, seperti salat untuk ‘sembahyang’ dan imam untuk pemimpin dalam sembahyang’. Dalam bahasa yang tidak berhubungan langsung dengan Dunia Arab, banyak pula kosa kata bahasa Arab yang diserap melalui bahasa lain yang berhubungan dengan bahasa Arab. Tidak terkecuali dengan bahasa Indonnesia serta bahasa yang ada di seantero nusantara ini.

Begitu pentingnya bahasa Arab ini dalam menggali khazanaah keilmuan dan juga bahasa pergaulan, di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam menjadikan bahasa ini menjadi salah satu bahasa yang penting untuk dipelajari. Siswa yang menempuh pendidikan pada sekolah di bawah Kementerian Agama sejak dini telah diperkenalkan dengan bahasa Arab,termasuk jenjang yang harus dilewati adalah ketika siswa memasuki pembelajaran pada kelas 7 tingkat Madrasah Tsanawiyah.

Dalam melengkapi pembelajaran bahasa arab untuk siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah diperlukan perangkat pembelajaran yang telah disusun dengan lengkap, perangkat tersebut seperti RPP,silabus berikut buku ajar untuk pegangan guru ataupun murid dapat diperoleh dari penyedia jasa penyusunan perangkat administrasi pembelajaran. Ingin memiliki perangkat administrasi pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah yang merujuk pada kurikulum pembelajaran tahun 2013 dapat diperoleh melalui no CS kami 0812.8383.9485.